Facebook
Twitter
Problem melden

Waszne pytania Songtext

Wujku czy mogê zadaæ pytanie
To bardzo wa¿ne
S³ucham kochanie
Jakie pytanie chcia³bym je znaæ
Kogo najtrudniej jest graæ
Wiesz nie myœla³em dotychczas o tym
Trudno jest graæ króla na tronie z³otym trudno rycerza
Podró¿nika trudno graæ tak¿e czarnoksiê¿nika
Lecz coœ ci powiem czego nikt nie wie
Najtrudniej zagraæ jest siebie

To prawda wujku co mówisz mi
Ja odpowiadam a pytasz ty
Natalka daj mi popielniczkê
A gdzie jest
Nie wiem dziecinko no poszukaj
A tu jest tu jest

Wujku czy mogê zadaæ pytanie
To bardzo wa¿ne
S³ucham kochanie
Wiem ¿e masz wiêcej ode mnie lat
Jaki doros³ych jest œwiat
To jest pytanie naprawdê wa¿ne
Doroœli stroj¹ miny powa¿ne
Czêsto wo³aj¹ ja wszystko umiem
Wszystko zdoby³em wszystko rozumiem lecz
Coœ Ci powiem czego nikt nie wie
Najtrudniej poznaæ jest siebie

To prawda wujku co mówisz mi
Ja odpowiadam a pytasz ty
Na na na na na

Wujku czy mogê zadaæ pytanie
To bardzo wa¿ne
S³ucham kochanie
Ale siê wstydzê
Wstydzi siê masz
Czy nasz¹ piosenkê znasz
Nasz¹ piosenkê Co za pytanie
Zaœpiewasz ze mn¹
Dobrze kochanie
Na na na na

Teraz wujaszku ju¿ pewno wiesz
Doros³ych mo¿na nauczyæ te¿
Na na na na na
News
Kate Hudson: Musikkarriere erforderte viel Mut
Vor 5 Stunden
Kate Hudson: Musikkarriere erforderte viel Mut
Camila Cabello: Großes Lob an Lana Del Rey
Vor 44 Minuten
Camila Cabello: Großes Lob an Lana Del Rey
Natalia Kukulska - Waszne pytania
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru