Top Indigo Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Lepiej mi Songtext

Mam czêsto sny, w których widzê ciê jak jeste? z ni¹
Nie mia³abym mo¿e takich snów , gdyby nie on
Przypadkiem by³ tam gdzie czêsto tak przebywam ja
I mia³ ten wzrok kiedy nie da siê nie kochaæ
Noc mu chcia³am daæ

Ref.:

Tak , tak kilka lat I ucichnie sprawa
Tak , tak jeszcze raz grub¹ kreskê stawiam
Tak , tak wierzê ci teraz lepiej mi
Tak to chyba dobry znak

Zdradzi³am ciê ju¿ nie pierwszy raz ty by³e? z ni¹
To w³a?nie twój romans popchn¹³ mnie do jego r¹k
Ukaraæ ciê chcia³am wiêcej nic a wysz³o tak
¯e teraz mam w g³owie obu was I pytam
Co z tym zrobiæ mam

Ref.:

Tak , tak ....
Bridge

Dopiero teraz wiem na pewno o tym , ¿e
Nie mo¿na kusiæ losu gdy siê tylko chce
Jest ³atwiej wierzyæ kiedy prawdê mówisz
Wiem , ¿e zrozumia³e? te¿

Ref.:

Tak , tak ....
Fragen über Indigo
Wie gewinnt man Indigo?
Was heißt auf Deutsch Indigo?
Wo wächst die indigopflanze?
Welche Farben ergeben Indigo?
Indigo - Lepiej mi
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru