Facebook
Twitter
Problem melden

Jedna Songtext
von Indigo

By³am kiedy?
Kropl¹ , co spad³a z rzês.
T¹ jedyn¹
Lecz zacz¹³ padaæ deszcz.

By³am kiedy?
Ró¿¹ dla Twych ust,
Ty wybra³e?
Siedem innych ró¿.

By³am kiedy?
Kartk¹ z zapachem Twym.
Pe³n¹ wyznañ ,
O jakich mog³am ?niæ.

A¿ odkry³am
Wielo?æ takich kart.
Mia³y ró¿ny adres ,
Ten sam ¿ar.

Jedna
Jestem jedna ,
Jak muszelka
Piasku pe³na.

Inna ,
Niezrównana ,
Po?ród wielu
Taka sama.

By³am kiedy?
Ig³¹ z najcieñszych snów.
By pozszywaæ
Mi³o?æ rozdart¹ wpó³.

Ty mnie wzi¹³e?
W palce jako? tak...
I zgubi³e?
W ?rodku wielkich traw.

Jedna
Jestem jedna ,
Jak muszelka
Piasku pe³na.

Inna ,
Niezrównana ,
Po?ród wielu
Taka sama.

By³am kiedy?
Kropl¹ co spad³a z rzês
T¹ jedyn¹
Lecz zacz¹³ padaæ deszcz.

Ty mnie wzi¹³e?
W palce jako? tak...
I zgubi³e?
W ?rodku wielkich traw.
Fragen über Indigo
Wie gewinnt man Indigo?
Was heißt auf Deutsch Indigo?
Wo wächst die indigopflanze?
Welche Farben ergeben Indigo?
Indigo - Jedna
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru