Facebook
Twitter
Problem melden

Zrozum to Songtext

Wchodzê do ogrodu aby zebraæ plony
Codzienne kombinacje I ci¹g³y brak kabony
Jestem stracony nie raczej wykrêcony
Nie b¹d? zdziwiony reakcja trza?nie zero
Jak atak do obrony elo elo zaskoczony
Skrêæ skrêta w potrzebie siê zakrêcam
Przechodzê ludzkie pojêcia zapamiêtaj
¯e nielegal to styl mego ¿ycia
Równie¿ uliczny syf nigdy tego nie zrozumiesz
Czy umiesz byæ sprytny ja spryty byæ muszê
Mieæ otwarte oczy I jak kryszta³ czyst¹ duszê
Bezpo'rednio do celu jak ruskie katusze
Podnie? dupê rusz siê z miejsca
Pieni¹dz to morderca
Jak lód zimne serca sensów on wyrok potwierdza
Przykrêca wskazuje mro¿¹ oka Vienia
Gdy wybije godzina zmiêknie marsowa mina
Robi¹c z³o tylko do z³a przyczynia siê
Zrozum to matko która traci syna ¿e
£zy twe id¹ dzi? na marne
My?li czarne owocuj¹ z³ym ziarnem
Nie zawsze fajnie jest lecz czy trzeba
Jak kawa³ek chleba wystarczy dobre s³owo
Wilku dla leszczy znaczy bardzo surowo
Pan Bóg dotyka wszystkich jednakowo
Nowe s³oñce hen w brud zakazany owoc
Próbuj¹ mój syf I mówi¹ ¿e jest wporzo
WDZ nadaje nastêpny poziom

Masz uszy lecz nie s³yszysz
Masz oczu lecz nie widzisz
Ja mówiê lecz ty prawdy siê wstydzisz
Bli?nich siê brzydzisz
?wiêto?ci wci¹¿ szydzisz
Nie posi¹dziesz zrozumienia bo go nienawidzisz
S³owo wiêc za ziarno które nigdy nie umiera
W naszych umys³ach klucz który wszystkie drzwi otwiera
Dzi? na rozstaju dróg znów wybierasz
Rozumiesz to czy do Ciebie to nie dociera

Chwytaj dzieñ bo piêkne chwile szybko min¹³
Przyjrzyj siê manekin¹ co nie?wiadomie z³o czyni¹
Którzy zwyk³ych ludzi obarczaj¹ win¹ sw¹
Prawdziwa mi³o?æ nie jest gr¹ zrozum to
Zrozum to I zapamiêtaj te d?wiêki
Poznanie jest w zasiêgu rêki
Mój rap Ci w tym pomaga
Wiêc uwaga bracia I siostry
Ulica to me miejsce wiêc rachunek jest prosty
WDZetsio jak brzytwa ostry
Syf bez lito?ci jak czas zapierdala
Jeszcze nic nie rozumiesz
To wypierdalaj To wypierdalaj To wypierdalaj

Masz uszy lecz nie s³yszysz
Masz oczu lecz nie widzisz
Ja mówiê lecz ty prawdy siê wstydzisz
Bli?nich siê brzydzisz
?wiêto?ci wci¹¿ szydzisz
Nie posi¹dziesz zrozumienia bo go nienawidzisz
S³owo wiêc za ziarno które nigdy nie umiera
W naszych umys³ach klucz który wszystkie drzwi otwiera
Dzi? na rozstaju dróg znów wybierasz
Rozumiesz to czy do Ciebie to nie dociera

Elo ziom zbudujmy naszym dzieci¹ lepszy dom
Bezpieczniejszy ni¿ schron
Wyrwaæ siê z bestii szpon
Rozprosz umys³ jak d³oñ I zrozum to
Zrozum to dziewczyno zanim zostaniesz matk¹
To nie serial tu nie jest tak ³atwo
Gdy ¿ycie jest zagadk¹ ka¿dy dzieñ jest pu³apk¹
Dzieciaku ty znasz to I mimo woli grasz w to
Pod nogi patrz bo wróg chce twej zguby
?wiat jest chory choæ cierpieæ nikt nie lubi
Ja znoszê konchluby z podniesionym czo³em
Ulica da Ci prawdziw¹ ¿ycia szko³ê
Ocknij siê przestañ tkwiæ w b³êdnym kole
Nie wa¿ne kogo grasz Bóg zna tw¹ twarz nie rolê
Ka¿dy ma swoj¹ wolê I dolê swoj¹ klepie
Wolê siê nastukaæ Rubens wie najlepiej
Nie znajdziesz tego w sklepie tego nigdzie nie kupisz
To zdrowy rozum system chce Ciê og³upiæ
K³amstwem upiæ skaziæ jak ?wiat
Potem wyrzuciæ
Przestañ smuciæ nie b¹d? ?lepy jak kret
NS Ewenement HG
Obud? sie

Masz uszy lecz nie s³yszysz
Masz oczu lecz nie widzisz
Ja mówiê lecz ty prawdy siê wstydzisz
Bli?nich siê brzydzisz
?wiêto?ci wci¹¿ szydzisz
Nie posi¹dziesz zrozumienia bo go nienawidzisz
S³owo wiêc za ziarno które nigdy nie umiera
W naszych umys³ach klucz który wszystkie drzwi otwiera
Dzi? na rozstaju dróg znów wybierasz
Rozumiesz to czy do Ciebie to nie dociera
News
Nicole Scherzinger: Neue Musik
Vor 1 Tag
Nicole Scherzinger: Neue Musik
Charli XCX über ihre musikalischen Pläne
Vor 28 Minuten
Charli XCX über ihre musikalischen Pläne
Molesta - Zrozum to
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru