Facebook
Twitter
Problem melden

Nie prowokój Songtext

Ref. x2
Spójrz na ?wiat tysi¹ce zalet I wad

Nie ma chyba na ?wiecie cz³owieka bez wad
Bowiem wchodz¹ one w sk³ad ludzkiego charakteru
Czasem wspó³czynnik inteligencji jest równy zeru
Albo widz¹ ciê gdzie? poch³oniêtego afer¹
Gdzie le¿y prawda kto ma prawo oceny
Czy widzi tylko niemy s³yszy g³uchy g³os sumienia
G³odny nie ma jedzenia, a tam z przejedzenia
Umiera t³usty bogacz ile nienawi?ci tylko popatrz
Ludzie kochaj¹ I nienawidz¹ siebie nawzajem
Chocia¿ s¹ wszêdzie inne ich zwyczaje
Te same wady I u³omno?ci
Nie wiem jak by? próbowa³, nigdy nie unikniesz staro?ci
Pokusy zazdro?ci bo kto? ma wiêcej I siê chwali
Co z tego ¿e nie mamy a tyle?my sie starali
Poskromisz swoje wady ty wolisz je hodowaæ
Lepiej byæ hipokryt¹ po co sie stresowaæ
Po co udoskonalaæ swoj¹ na wpó³ ¿yw¹ tkankê
Lepiej wypiæ sk¹pstwa jeszcze jedn¹ szklankê
Ju¿ wybite wszystko z beczki ludzkich brudów
Nie poprawisz siebie nie oczekuj cudów

Ref. x2

Zobacz sam dajesz upust swoim wadom
Je?li nie doros³e? do sprawy która jest powa¿n¹ spraw¹
Jak utopisz swoj¹ g³owê w kilku szklankach wódki
Wtedy nie zobaczysz wad, tylko zobaczysz skutki
Nie raz pierwszy I ostatni widzisz to co ciê otacza
Trud biedaka I brzuch wypasionego bogacza
Spójrz na ?wiat tysi¹ce zalet I wad
Nie spuszczaj¹c z tonu to jak pocz¹tek armagedonu
Przed na detoksie to sie na nogach sie s³ania
Biedak co ma z makulatur¹ wózek do pchania
To jak proste równania wyliczaj¹c je w ca³o?ci
Borikson wtopiony w raport codzienno?ci

Ref. x2

To normalna rzecz ka¿dy wady posiada
Czasem kto? powie co? czego nie wypada
Trudno zdarza siê, normalna sprawa
Teraz temat ludzkie wady I nic wiêcej
Dasz komu? palca kto? we?mie ca³¹ rêkê
Ka¿dy jest chciwy ma to zapisane w genach
Zdolny do wszystkiego nie patrz¹c jaka cena
Potrafi dobrze k³amaæ I ?ciemniaæ
Nie warto ³atwo sie poddawaæ jednak to sie zdarza
Trzeba byæ czujnym I na wszystko uwa¿aæ
Nie i?æ na ³atwiznê bo to jest zbyt proste
Czy mieæ kupê szmalu a dla innych byæ sk¹pcem
To akcje niezgodne z ludzkimi zasadami
Uwa¿aj jeste? w ?wiecie przepe³nionym wadami
Tu nie ma idea³ów ka¿dy ma co? na sumieniu
Tak jak Borikson Wojtas W³odi I Vieniu

Ref. x2
News
Nicole Scherzinger: Neue Musik
Vor 1 Tag
Nicole Scherzinger: Neue Musik
Molesta - Nie prowokój
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru