Facebook
Twitter
Problem melden

Ma³y Fiat Songtext

Ruscy mieli czarne wo³gi
Wszystkie dzieci siê ich ba³y
W NRD bia³e trabanty
Z wartburgami siê ?ciga³y

Czesi mieli piêkne skody
A w Rumunii by³y dacie
Ka¿dy kraj mia³ swoje mody
Nasza przysz³o?æ by³a w fiacie

W Polsce ka¿dy mia³ malucha
I na niego mocno chucha³
Ma³y, tani, na urlopy
Zje?dzi³ z nami pó³ Europy

Ma³y fiat
Przetrwa jeszcze tysi¹c lat
Ma³y fiat
Ma³y fiat
Ma³y fiat

Fiat narodzi³ siê za Gierka
Symbol klasy robotniczej
Chocia¿ kaszla³, ciê¿ko stêka³
By³ jak ska³a I nie pêka³

By³ nam bliski jak przyjaciel
Ka¿dy Polak w ma³ym fiacie
?mia³ siê z tego ca³y ?wiat
Lecz on by³ nam tak jak brat

Ma³y fiat
Przetrwa jeszcze tysi¹c lat
Ma³y fiat
Ma³y fiat
Ma³y fiat
News
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
Vor 15 Stunden
Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!
LL COOl J: Überraschungs-Comeback nach einem Jahrzehnt
Vor 10 Stunden
LL COOl J: Überraschungs-Comeback nach einem Jahrzehnt
Big Cyc - Ma³y Fiat
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru