Top Pijani Powietrzem Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Marzenia senne Songtext

Chcesz wiedzieæ co ja robiê , hm niech siê
Zastanowiê
My?lê o Tobie, tylko Ty jeste? w mojej g³owie w
Moich my?lach
Szkoda, ¿e nie widzisz jak za Tob¹ têskniê
Brak mi Twych u?miechów, Twych westchnieñ, Twych
W³osów
Czujê siê nieswojo gdy nie s³yszê Twego g³osu
Liczy siê ka¿dy moment spêdzony z Tob¹
Nie zamieni³ bym go z ¿adn¹ pieniêdzy kwot¹
Bo dla mnie noce I dnie s¹ tylko po aby, co
Robiæ? o Tobie my?leæ
Dla mnie to jedyne mo¿liwe wyj?cie, w tych
Chwilach
Kiedy Ciebie obok mnie nie ma to co pozostaje mi
To marzenia

Ref. Senne marzenia s³odkie marzenia, my?lê o
Tobie wtedy kiedy Ciebie obok mnie nie ma. Senne
Marzenia, s³odkie marzenia, my?lê o Tobie w dal
Odchodz¹ zmartwienia. Senne marzenia, s³odkie
Marzenia My?lê o Tobie to ¿e jeste? doceniam.
Senne marzenia s³odkie marzenia, my?lê o Tobie I
Nic nigdy tego nie zmienia.

Marzê teraz I bêdê marzy³ kiedy bêdê starszy
Niech mnie kto? o marzenia o Tobie oskar¿y,
Wtedy bez w¹tpienia jestem winny
Nie ma prawa robiæ tego nikt inny, nie pozwolê na
To nigdy
Marzê podczas ulewnego deszczu I gdy s³oñce ?wieci
Od ?witu do zmierzchu za to nie wsadziæ siê do
Aresztu, ani zakuæ w kajdanki
Tylko przyjdê do Ciebie tak jak ksi¹¿ê z bajki I
Bêdê Ci do ucha szepta³
¯e Ciê kocham moja piêkna jeste? dla mnie jak
Królewna,
B¹d? pewna tego co do Ciebie czujê, nie ¿artujê
Z dnia na dzieñ siê coraz bardziej zakochujê w
Tobie, oto co robiê...
News
GNTM: Fans wütend über Heidi Klums Entscheidung
Vor 22 Stunden
GNTM: Fans wütend über Heidi Klums Entscheidung
Heidi Klum: Sie machte den ersten Schritt
Vor 20 Stunden
Heidi Klum: Sie machte den ersten Schritt
Pijani Powietrzem - Marzenia senne
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2023 MusikGuru