Facebook
Twitter
Problem melden

Oryginalny pilsner (My) Songtext
von Eldo

Czasami mam ?wiadomo?æ ¿e jeste?my wa¿ni dla kogo?
Dla tych co dorastaj¹ obok
Tych m³odszych którzy chc¹ uczyæ siê od nas
Którzy te¿ chc¹ co? od ?wiata dostaæ jak my
Móc mieæ plany co? innego ni¿ ten schemat
Bo codzienno?æ to jednostajny poemat
Tych samych chwil szukaj¹ drogi gdzie? indziej
Widz¹ nas I s³ysz¹ nasz¹ muzyke
Wiem to, nie jestem ¿adnym przyk³adem
Kim? innym ni¿ oni, wiem to ale co zrobiæ
¯e chc¹ jak my pisaæ móc zostawiæ to miejsce
Znale??æ spokój I poznaæ w koñcu czym jest szczê?cie
W koñcu i?æ na swoje by co? zacz¹æ
Nawet wbrew wszystkim chodz s³ychaæ ?miech docinki
Czuæ w sobie ten smak spe³nienia
Móc czuæ jak tylko dziêki sobie co? siê zmienia
Wiesz, wiem to bo sam chcia³em i?æ jak Ty
I wci¹¿ chodzê po ulicach tych jak Ty
Wci¹¿ robie rap to sukces naszej pracy
Ze ?mietnika ?wiata sami podnie?li?my te kwiaty

Nie jestem gwiazd¹, mo¿e nawet nie mam fanów
Rap nie dla szmalu, sztandarów I szpanu
Gdy patrze z ekranu nie chce byæ bogiem
Mój Bo¿e niektórzy maj¹ fobie ¿e siê wo¿ê
Ok, chcesz byæ jak ja nie polecam
Pope³niam b³êdy a ¿ycie lubi daæ do pieca
Ej, m³ody obiecaj ¿e te¿ przestaniesz paliæ
Pamiêtam Ciebie I Twoich kolegów jak byli?cie mali
Szary beton siê wali my wci¹¿ jeste?my tutaj
Wszyscy od lat chodzimy w z³odziejskich butach
Zobacz Piusa pokaza³ swoj¹ ja?we w telewizji
A wiesz ja mam prace bo rap to pasja a nie zyski
Chcesz byæ mn¹ to b¹d? sob¹ wierz mi
Jaram siê jak nawijasz mi swoje teksty
Jaram siê jak zamiast i?æ na 48
Zapisujesz kartke I mówisz z dum¹ w g³osie
¯e bêdziesz kim?, ¿e teraz bêdziesz pisaæ
Bo latarnie to jedyne gwiazdy na ulicach
Motto na dzisiaj, na ka¿dy dzieñ nastêpny
Moje my?li na kartkach, moje serce to bêbny
News
Laura Müller: Details zu ihrem neuen Projekt!
Vor 6 Stunden
Laura Müller: Details zu ihrem neuen Projekt!
Ariana Grande feiert Oma „Nonna“ Majorie Grandes Erfolg in den Billboard Hot 100-Charts
Vor 8 Stunden
Ariana Grande feiert Oma „Nonna“ Majorie Grandes Erfolg in den Billboard Hot 100-Charts
Eldo - Oryginalny pilsner (My)
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru