Facebook
Twitter
Problem melden

List z Ziemi Songtext
von Eldo

Chcia³bym wykrzyszaæ swoje grzychy
By z nowym dniem budziæ siê czystym
A nie z coraz wiêkszym garbem
Gdzie? to dziewictwo niewinno?ci znikne³o
Taka by³a przesz³o?æ teraz jest tych chwil przemoc
Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro
Nadmiar percepcji I strach za ca³¹ ludzko?æ
Pisze ten list ze skarzonych pól swego serca
Krzyk bezradno?ci zanim smieræ zabierze nas z tego miejsca
Zobasz karmi nas kultura idea³ami
Wk³ada nam te wszystkie bzdury w lustra
I co te¿ chce wierzyæ w mi³o?æ w co? co da mi szanse
Poka¿e sens by daleæ prowadziæ t¹ walkê
Widzê tragedie gdy wiara w Boga zabiera ¿ycie
Ludzi¹ co zamiast niego znale?li religiê
To list z ziemi jak Twain bo ja chce to spisaæ
£ez atramentem namalujê swój obraz guernica
Tak pragnê ¿ycia, tak pragnê ufaæ poradziæ sobie
Tak pragnê ¿yæ by wrzasku metropoliz nie s³uchaæ
Znale??æ harmonie by ?wiat by³ czê?ci¹ mnie
Bez systemu, bez potwora który zjada moje serce
Wci¹¿ chce wierzyæ w te idea³y wci¹¿
Wierzyæ ¿e jest sens tej naszej pracy
¯e tak naprawdê ziemia jest tylko przelotnym momentem
Krótkim przystankime do stacji wieczne szczê?cie
Otwieram oczy I niestety wci¹¿ jestem tutaj
I tylko marzyæ mo¿e mi siê ?wiat ton¹cy w uczuciach

Chod? zabiorê Ciê tam, gdzie w kolorach jest ?wiat
Chodz na chwile zapomnij......
Otulê Ciebie szalem ciep³ym tak doskonele
Gdzie czas z przestrzeni¹ stykaj¹ siê zmieniaj¹c bieg
Utulê Ciê do snu by? chodz na chwilê móg³
Odpocz¹æ od ciê¿aru ludzkich spraw
Oddaj siê w me ramiona ju¿ nadesz³a pora
By przestaæ toczyæ syzyfowy g³az
News
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Vor 2 Tagen
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Vor 1 Tag
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Eldo - List z Ziemi
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru