Facebook
Twitter
Problem melden

Mêdrcy z kosmosu Songtext
von Eldo

Ten wie, tamten wie tylko ja nie wiem
Mo¿e co? przeoczy³em a mo¿e nie znam sam siebie

Oni wiedz¹ wszystko a ja wkurzam siê o nic
Przeciez oni mówi¹ I daj¹ mi prawdê na d³oni
Wiêc to bankowo fakt jest to
To przecie¿ proste oni wiedz¹ lepiej kim jest Eldo
A Eldo to ten raper co non stop ci¹gnie koks I pali trawke
Tak ten
Kiedy? kipia³am teraz ?miejê siê szczerze
Tak ma³o wiem o sobie a chce co? wiêcej wiedzieæ
Szukam ?róde³ tej mani jak klepto
By wiedzieæ zawsze ?wierze z kim I gdzie kto
Oni kochaj¹ te plotki co dzieñnie ¿ywi¹ siê nimi
Maj¹ nudne ¿ycie wiêc chc¹ podgl¹daæ innych
Chc¹ pstrykn¹æ fotke ¿yciu jak paparazzi
Szukaj¹ w?ciekle lecz nie znajduj¹ prawdy

Ludzie spogl¹daja na mnie z boku
Wielu my?li ¿e, wielu mówi, s³ysze
Nic siê nie zmienia, ludzi¹ w g³owach siê przewraca
Pale spoko, ja dobrze wiem kim jestem
Ludzie spogl¹daja na mnie z boku
Wielu my?li ¿e, wielu mówi, s³ysze
Nic siê nie zmienia, ludzi¹ w g³owach siê przewraca
Pale spoko, ja dobrze wiem kim jestem

Ten wie, tamten wie tylko ja nie wiem
Mo¿e co? przeoczy³em a mo¿e nie znam sam siebie

Co mam, ile mam I iloma je¿d¿e samochodami
Chc¹ znaæ stan mego konta
S³ysza³em na koncercie ile wzi¹³ ten Grammatik
20 ko³a, Bo¿e, to jaka? paranoja
Ile oni maj¹, na poewno ?pi¹ na forsie
Na pewno maj¹ po?ciel haftowan¹ w dolce
Nie szukam ?róde³ bo to jest starsze ni¿ wêgiel
Ludzie chc¹ zabraæ tym co maj¹ chod? z³otówkê wiêcej
Ja biegam za tym I nie s³yszê tych leni
Jêczenie jak stara baba nie nape³ni Ci kieszeni
Ale co tam woli taki grzaæ sto³ek
I patrzeæ na innych wzrokiem je?æ ich pieni¹dze
?liniæ siê wymy?laj¹c bajki
Wiem to jest trywialne ale przecie¿ nie ma nic bez pracy
Chc¹ zrobiæ fotke moim kieszeni¹ jak paparazzi
Szukaj¹ w?ciekle nie znajduj¹c prawdy

Ludzie spogl¹daja na mnie z boku
Wielu my?li ¿e, wielu mówi, s³ysze
Nic siê nie zmienia, ludzi¹ w g³owach siê przewraca
Pale spoko, ja dobrze wiem kim jestem
Ludzie spogl¹daja na mnie z boku
Wielu my?li ¿e, wielu mówi, s³ysze
Nic siê nie zmienia, ludzi¹ w g³owach siê przewraca
Pale spoko, ja dobrze wiem kim jestem

To chyba ca³kiem dobrze tak wiedzieæ wiêcej
A oni maj¹ dla mnie sposób na ¿ycie lepsze
Specjali?ci, chcia³bym poznaæ ich wszystkich
To chyba fajnie mieæ ludzi tak bliskich nie
Przyjaciele szukaj¹cy dziury w ca³ym
A cudzy ?wiat tylko liszy siê dla nich

Ten wie, tamten wie tylko ja nie wiem
Mo¿e co? przeoczy³em a mo¿e nie znam sam siebie
News
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Vor 2 Tagen
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Vor 1 Tag
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Eldo - Mêdrcy z kosmosu
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru