Top Donnie Munro Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Nuair Bha Mi Og Songtext

Moch 's mi'g éirigh air bheagan éislein
Air madainn Chéitein 's mi ann Os
Bha spréidh a' geumnaich an ceann a'chéile
'S a'ghrian boillsgeadh air slios nam beanntan
Cur tuar na h-oidhche 'na dheann fo sgòd
Is os mo chionn sheinn an uiseag ghreannmhor
Toirt 'na mo chuimhne nuair bha mi òg.
Toirt 'na mo chuimhn' iomadh ni a rinn mi
Nach fhaigh mi 'm bann gu ceann thall mo sgeòil
A 'falbh 'sa gheamhradh gu luaidh is bainnsean
Gun solus lainnteir ach ceann an fhòid
Bhiodh òigridh ghreannmhor ri ceòl is dannsa
Ach dh'fhalbh an t-am sin's tha 'n gleann fo bhròn
Bha 'n tobht' aig Anndra 's I Iàn de fheanntaig
Cur 'na mo chuimhne nuair bha mi òg.

Nuair chuir mi cuairt air gach gleann is cruachan
Far 'n robh mi suaimhneach a'cuallach bhò
Le òigridh ghuanach tha nis air fuadach
De shliochd na tuath bha gun uaill gun ghò
Na raoin's na cluaintean fo fhraoch is luachair
Far 'n tric a bhuaineadh leam sguab is dlòth
'S nam faicinn sluagh agus tighean suas annt'
Gum fàsainn suaimhneach mar bha mi òg.
News
Let’s Dance: René Casselly ist Dancing Star 2022
Vor 1 Tag
Let’s Dance: René Casselly ist Dancing Star 2022
Emeli Sandé: Viel kreativer in der Produktion
Vor 1 Tag
Emeli Sandé: Viel kreativer in der Produktion
Donnie Munro - Nuair Bha Mi Og
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2022 MusikGuru