Top Ziyo Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Ten jeden raz Songtext
von Ziyo

Nie wiem
Mo¿e zbyt d³ugo jestem sam
Bo tañczê co noc z w³asnym cieniem
Gwiazdy spadaj¹ obok mnie
Nim zd¹¿ê pomy?leæ ¿yczenie
A mo¿e siê spe³ni
Chocia¿ jeden raz
Na niebie, dla ciebie
P³onie siedem gwiazd

Jeden
Zaczarowany jeden raz
Powiem ci co? czego nie wiesz
W ogrodzie tajemnic tysi¹c lat
Wci¹¿ czekam I czekam na ciebie
Mo¿e tu wrócisz
Chocia¿ jeden raz
Na niebie, dla ciebie
P³onie siedem gwiazd
To jest znak

Ten jeden raz
Ostatni taniec
Nim zrani nas s³oñce nad ranem
Rozko³ysz ca³¹ noc
Póki jeszcze ciê kocham

Co ma siê staæ
To niech siê stanie
Zaklinam czas ³ez oceanem
Nim skoñczy siê ta noc
Spróbujmy zatrzymaæ go
Spróbujmy zachowaæ co?
Spróbujmy ocaliæ to
Spróbujmy jeszcze raz

Jestem po to by kochaæ
Kochaæ ciê
Bo mi³o?æ porusza kamienie
Gwiazdy spadaj¹
A jedn¹ z nich
Nazwa³em ju¿ twoim imieniem
Mo¿e zobaczysz j¹
Chocia¿ jeden raz
Na niebie, dla ciebie
Tañczy tysi¹c gwiazd
Spróbujmy jeszcze raz
News
Tom Jones erhält Verbot für seinen Hit
Vor 2 Tagen
Tom Jones erhält Verbot für seinen Hit "Delilah"
Djamila Rowe fordert Yvonne zu Erklärung aufgrund des Fremdgehskandals auf.
Vor 2 Tagen
Djamila Rowe fordert Yvonne zu Erklärung aufgrund des Fremdgehskandals auf.
Ziyo - Ten jeden raz
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2023 MusikGuru