Jest jedna rzecz (HipHop) Lyrics

Weiterlesen
SLU, SLU, SLU, SLU, SLU, SLU!

Ref.: Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) I nie zmienia siê nic, wszyscy
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) I nie zmienia siê nic, dalej
Jest jedna rzecz dla której warto ¿yæ
(hip hop) I nie zmienia siê nic

Bezustannie patrzy³em na tych którzy siê wybili
Bez przerwy ?ledzi³em jak zyskuj¹ nowe si³y
Underground to dla mnie ekonomiczne przyczyny
Nieporadno?æ promotorów, wydawców wole czyny
Materia³ zrobiony z w³asnej bez inicjatywy
Nielegal, my najd³u¿ej, SLU z czyjej winy?
Od dawna swoje robiê, a wydawca oszukuje
Mi³o?æ do muzyki twórczo?æ tê wykorzystuje
Obiecujê, wypromujê lecz na tym siê koñczy
le siê rozpoczê³o, lecz tak ?le siê nie zakoñczy
Jeste?my od gadek, od podk³adów, od koncertów
Od studyjnych zmagañ, s³ownych tych eksperymentów
Kiedy? niemo¿liwym by³o robiæ bez ekspertów
Deta, wideoklip, akustyk, g³o?nia, kontrakt
Z w³asnej inicjatywy, tak potrzebna nam promocja
¯eby s³owa na tych bitach dotar³y dzisiaj do was
Szkie³ko, radio na koncertach z czarnej p³yty
Wschodnie czy zachodnie, nowe rzeczy dzi? tworzymy
Trudno?ci przeskoczymy I do reszty do³¹czymy
Nikt z nowo?ci¹ nie przeskoczy, z konsekwencj¹ kroczymy
Star¹ wydeptan¹ ?cie¿k¹ z baga¿em do?wiadczeñ
Nieuczciwy skurwysyn nie pozbawi³ nas marzeñ
I oby? siê przeliczy³, ¿eby? plecy zaliczy³
Jak pies ogrodnika szczerze bêdê ci dzi? ¿yczy³
Pseudo biznesmeni z bazaru nie wydawcy
Dajcie se z tym spokój, szkoda waszej marnej kasy
Nie bêdziecie zarobasy, brak tu profesjonalizmu
Tym stwierdzeniem was pozbawiam resztek optymizmu
I zawijam siê do chaty potrenowaæ nowe katy
Napisaæ parê s³ów no I wypiæ zdrowie za tych
Którzy dzisiaj nie mog¹, bo nie wyszli na swoje
Bo jak siê okaza³o skrzywdzi³ ich wydawca gnojek
A ty siê nie wkurwiaj tylko przemy?l co tu mówiê
Kochasz hip hop no to popraw sw¹ wytwórniê

Ref.

Nie jeden mnie zapyta po co ta kolejna p³yta
Dla kasy, chcesz siê sprawdziæ, z pierwszych stron gazet nie znikaæ
To co by³o marzeniami sta³o siê rzeczywisto?ci¹
Nagrywam, wydajê to dziêki umiejêtno?ciom
Pytasz czym siê w tym kieruje, do hip hopu mi³o?ci¹
I straszny sentyment, szalony dziewiêædziesi¹ty trzeci
Czas leci, a my jak ma³e dzieci
Czy pamiêtasz te czasy gdy Bill Baschweek straci³ oko
Czasy beat rocka, kolejne lekcje
Jego reminiscencjê, czy pamiêtasz to jeszcze?
Rap siê zmienia, zmienia brzmienia
Sposób ³¹czenia, mówienia, flow technika, skojarzenia
Zobacz bunt I do szkó³
Koniec lat dziewiêædziesi¹tych dla dzieciaków old school
To czas najlepszy I nie wie o tym ka¿dy
¯e rap klasyczny siê wywodzi z czasów tamtych
A dzi? zastój siê zrobi³, chocia¿ nie jest tak najgorzej
Wielki powrót DJ, nowy pozytywny wzorzec
I walka z pieni¹dzem, walka z komercjalizacj¹
Skazana na przegran¹, ja przygl¹dam siê tym akcjom
Finansowym motywacjom, reklam¹, prezentacj¹
Rap opuszcza podwórko, teraz skóra I biurko
Spowiany przemys³u chmurk¹ z ca³¹ przyjemn¹ for¹
Rap globalny, sprzedajny, rap masowo uprawiany
Dwudziesty pierwszy wiek przynosi wielkie zmiany
Ty po której staniesz stronie, po hajs wyci¹gniesz d³onie
Zanim skurwysynu po³o¿ysz je na mikrofonie
Pasuje ci ten wybór I klipy cha³turników
Zawsze lepiej ubranych, ni¿ utalentowanych
Ta, ja stanê po drugiej stronie barykady
Nie zaakceptujê zmiany, na to nie przygotowany
W stylu brzmieniu dobrze znany, reprezentujê biedê
Od Jot do E, zwróæcie rapowi korzenie
Karton na ta lata, b-boy leci I wymiata
DJ drapiê, MC gada I toasty swoje sk³ada
Zale¿y mi na tym, ja nie wstawiam tobie kitu
Ca³e ¿ycie w rytm bregnitów I cytatów z klasyków
To druga czê?æ oblicza bardzo dobrych wyników
To zaanga¿owanie tych kilku zawodników
Nawijamy z gracj¹ jak figury Kosmo City
Teraz bijcie brawa, ja siê najem bêdê syty
Przes³uchane ta?my, p³yty tu (hip hop)
Szacunek dla tradycji, kultowanie tu (hip hop)
Obalanie mitów, koneksje tu (hip hop)
Przyja?nie z artystami, wolne style tu (hip hop)
Setki godzin w sklepach z p³ytami tu (hip hop)
Woja¿e zagraniczne, sceniczne tu (hip hop)
Sztama z undergroundem I szacunek tu (hip hop)
Sprawdzanie siê z MC, bitwy tu (hip hop)
Kumate ?rodowisko I wspólnota tu (hip hop)
Tony zapisanych kartek, bohomazy tu (hip hop)
Improwizacja godna MC tu (hip hop, hip hop)
Im Trend
Udo Walz: Darum sitzt er im Rollstuhl
Vor 20 Stunden
Udo Walz: Darum sitzt er im Rollstuhl
Yeliz Koc: Sie will bei Jimi einziehen!
Vor 16 Stunden
Yeliz Koc: Sie will bei Jimi einziehen!
Copyright © 2000-2020 MusikGuru.de
Okay
MusikGuru setzt Cookies ein, um den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten und um dir werblichen Inhalte anzuzeigen, die dich wirklich interessieren. Weitere Infos findest du in unserem Datenschutzhinweis.