Facebook
Twitter
Problem melden

Su Pesu Des Sas Curpas Songtext
von Menhir

Su bentu survat ispinghete forte custa voche
Chi rimbomba a badde et arribbat in bidda
In sedda de bandidos a cavabbu
Et pro cada irballu fattu in tempu colau battit cussizzos
A chie comente a mimme at sa cara prena et sinzos
No fugo dae sos pessamentos ma bi ponzo una ruche
Ca iffora est una notte iscura et deo chirco sa luche
In intro una bisione comente chi siet una presone
Cubada in carchi locu de sa mente sa resone.
KINGAIE':
Azzocchiat in sas intrannas che s'ocrada mea rifressa
In cudd'ispriccu inube s'anima sas timorias cuffessat
Non b'hat locu a mi cubare dae su pesu e su trumentu
Chi non mi data pasu che s'anneu e su pentimentu
Perdiu appo su contu de sas bortas chi appo irballau
Dande ascurtu a tottu cussu chi su diaulu m'hat cussizzau
Soe impresonau in cust'angrone irmenticau
Inube chirco de serrare sos contos chin su passau
Cale est sa janna zusta de aperrere galu non l'isco
Sa conca prena de malas ideas ma deo no b'isto
Appo piccau caminos chi no battian in neddube
Appo imparau a mi difendere dae chi prus de mene iscude
Istringo sa manu pompiande sa zente in sos ocros
C'a un ommine est in pache petzi si at serrau sos contos
No pedo iscontos a su destinu et mancu a deu
C'a isco pedire iscusa et isco abbarrare in locu meu.
KINGAIE':
Die pro die trazzo sa ruche chenze mi pranghere issupra
In custu caminu predosu mi che peso a cada rutta
Appo imparau a abbarrare a largu dae cussas umbras cubadas
C'a sunu de sos infames chi ti isparana dae palas
Sunu dies malas cussas chi sun colande como
Iffora b'hat iscumbilliu, menzus abbarrare in domo
Troppu contos in suspesu, troppu nodoso mai sortoso
E lasso chi custos corvoso si bochene sos ocroso.
Focu Focu! Semus naschios male fadaos
Focu Focu! Dae sos dimonios trumentaos
Focu Focu! Prenos de tirria e de belenu
Focu Focu! Futtios in prenu!
Abbolottau dae custu locu bibo pippo et facco a malu
Ziro in sos pejos in tzilleri et che ghiro chi'n bette iscravu craru
Mama cheriat un attera vida pro mene
Et mancari no siet cuntenta isco chi mi cheret bene
Su pesu de sas curpas mi che ponete a pessare
Cando abbortules in su lettu no bi la facco a pasare
Lassaemi istare in custu ammuttu abbarro ischidu
Ca est su balore de unu menhir chi m'at sarva et mantene vivu!
KINGAIE':
Rezidibu cando affoco su dolu in d'una attera tassa
E tottu notte abbarro a ziru in cumpannia de malas trassas
Sa bida no m'hat cuntzessu su donu de isseperare
In custu locu o gherras o ti faches catticare
Non ti isettes chi zert'omines chene cussentzia cambiene
C'a su binu chi bivene est ammesturau a su sambene
E chie iffundet sa propria bucca in cudda cuppa
Hatta sa cussentzia brutta, tuttada dae sas curpas
Cundannau a sa furca no mi la facco issutta che mischinu
Ne so! sempes issiu puliu dae cada casinu
Abbortas appo falliu et in buzzacca no juco sisinu
Ma so! su primu a narrere chi si podet cambiare caminu
Bastat a bi credere deo no so tipu chi s' arrimat
So sempes in gherra et so in pache petzi chi'n sas rimas
Mi toccat de brigare mancari no siet unu bantu
Ma no bi la do vinta a chie mi cheret in campu santu!
KINGAIE':
C'a bendo cara sa pedde e non falo a su primu corfu
Pro non dare cuntentu a sa zente chi mi cheret mortu
Ghetto in corpu un'attera ingurtia de fele
Irbotto e picco a irroccos custu meu fadu crudele
Chi mi cheret ponnere sempere contra a tottu e tottu contra
Cada muru chi peso sa bida mi che l'isconza
Bisonza de si facher istrada in cada mamentu
In mezu a cust'ifferru chi brusiat a focu lentu!
Focu Focu! Semus naschios male fadaos
Focu Focu! Dae sos dimonios trumentaos
Focu Focu! Prenos de tirria e de belenu
Focu Focu! Futtios in prenu!
News
Katy Perry: Comeback mit neuer Single 'Woman’s World'
Vor 1 Tag
Katy Perry: Comeback mit neuer Single 'Woman’s World'
Post Malone: Ankündigung seines neuen Albums 'F-1 Trillion'
Vor 5 Stunden
Post Malone: Ankündigung seines neuen Albums 'F-1 Trillion'
Menhir - Su Pesu Des Sas Curpas
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru