Facebook
Twitter
Problem melden

My Heart in the Beat Songtext
von Mara

Vietnamese: Áo dài nói (talking 'vietnamese' dress)
English: Don't stop the move (bis)
Vietnamese: Áo dài nói
Spanish: Zumba!
English: Don't stop the move (bis)
Spanish: El arquitecto, Robert Taylor
Spanish: Que conexión,?, Hey!
English: You've got the glow
English: Nothing gonna make it stop!
English: You've got the way to dance, oh make me crazy! hey hey!
English: You make a zumba that I wanna stay there! ha ha ha ha!
English: You make me fly into the sky...
Spanish: Contigo pierdo el control (With you I loose control)
Spanish: No vamos de sol a sol (We are not leaving nights and days)

Spanish: Cuido cuido cuido cuido oh eh oh (I watch)
Spanish: Verle verle verle verle eh eh eh (I see it)
Spanish: Cuido cuido cuido cuido oh eh oh (I watch)
Spanish: Verle verle verle verle eh eh eh (I see it)
English: Heart in the beat, you've got it
English: My heart in the beat, you've got it Spanish: Uno, dos, tres...
Áo dài vui (happy dress)
Áo dài hát (singing dress)
Bao n?ng xuân (Lot of sun the new year eve)
Dang vê khàp nòi (That is coming)
Áo dài nói (Talking dress)
Áo dài cùòi (Laughing dress)
Mang hanh phúc dên (That bring lot of happiness)
Cho moi ngùôì (For everybody)
Áo dài vui vui, àó dài hàt hàt, bao nãng xuân dang vê khàp nòi
Áo dài nói nói, àó dài cùòi cùòi, mang hanh phúc dên cho moi ngùôì

English: Don't stop the move (bis)
Spanish: Zumba!
English: Don't stop the move (bis)
English: Hey Robby!
News
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Vor 1 Tag
Allman Brothers-Gitarrist Dickey Betts ist tot
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Vor 2 Tagen
Billie Eilish: So heißen ihre kommenden Songs
Mara - My Heart in the Beat
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2024 MusikGuru