Top Capercaillie Lyrics

Übersetzung
Facebook
Twitter
Problem melden

Iain Ghlinn' Cuaich Songtext

This is the Barra version of a beautiful and tender song of unrequited love.
John of Glen Cuaich is thought to have belonged to the Perthshire glen of
That name.
O Iain Ghlinn' Cuaich, fear do choltais cha dual da fas,
Cul bachlach nan dual 's e gu camlubach suas gu bharr,
'S I do phearsa dheas ghrinn a dh'fhag mi cho tinn le gradh,
'S nach' eil cron ort ri inns' o mhullach do chinn gu d'sail.

Ach an trian dhe do chliu cha chuir mise, a ruin an ceill,
'S caoimh' faiteal dhe d'ghnuis na ur choille fo dhruchd ri grein,
Gum b' e miann mo dha shuil a bhith sealltainn gu dluth ad dheidh,
'S math a b'airidh mo run-s' air ban-oighre a' chruin fo sgeith.

Iain, Iain, a ghaoil, cuim' a leig thu me faoin air chul,
Gun ghuth cuimhn' air a' ghaol a bh'againn araon air tus?
Cha tug mise mo speis do dh'fhear eile fo'n ghrein ach thu,
Is cha toir as do dheidh gus an cairear mo chre 'san uir.

Ged a chinn thu rium fuar, bheil thu, Iain, gun truas 's mi 'm chas,
'S a liuthad la agus uair chuir thu 'n ceill gum bu bhuan do ghradh?
Ach ma chaochail mi buaidh, 's gun do choisinn mi t'fhuath na t-fhearg,
Tha mo bheannachd ad dheidh, 's feuch an tagh thu dhuit fhein nas fhearr.
News
Sophia Thomalla beendet keine schlechten Dates
Vor 2 Tagen
Sophia Thomalla beendet keine schlechten Dates
David Bowie: Tony Visconti findet Album gruselig
Vor 19 Stunden
David Bowie: Tony Visconti findet Album gruselig

Album Sidewaulk (1993)

Capercaillie
 1. 1.
  Alasdair Mhic Cholla Ghasda
 2. 2.
  Balindore
 3. 3.
  Fisherman's Dream
 4. 4.
  Sidewaulk Reels
 5. 5.
  Iain Ghlinn'cuaich
  Übersetzung
 6. 6.
  Fosgail An Dorus / Nighean Bhuaidh' Ruadh
 7. 7.
  The Turnpike
 8. 8.
  Both Sides of the Tweed
 9. 9.
  The Weasel
 10. 10.
  O Mo DhùthaichÜbersetzung
Capercaillie - Iain Ghlinn' Cuaich
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru