Top Capercaillie Lyrics

Facebook
Twitter
Problem melden

Am Buchaille Songtext

Here is the song "Am buchaille ban" which Capercaillie do a lovely
Version of on their Crosswinds album. I was sent these words by John
Angus Macleod of Gaidhlig Aig Deas, who got them from someone at An Comunn
Gaidhealach. John Angus wrote a song (Na laithean a bh'ann) for Karen of
Capercaillie, which she broadcast on Radio nan Gaidheal.
If anyone whould like to translate this, I would really appreciate it.
What is a "gini" ?
Craig
1. Och ochan a Righ, gur tinn an galair an gradh;
Chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach la
Gun d'bhrist e mo chridh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shlaint'
Bhith 'g amharc ad dhe/idh, a gheug, a bhroillich ghil bhain, ghil bhain.
2. Nam faiceadh tu geug 's I 'g e/irigh, madainn chiuin cheo
Le maise da re/ir ni ceudan mhealladh 'nan doigh -
Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ceol,
'S nach truagh leat mi 'd dhe/idh leam fhe/in air cnocan ri bro
, ri bro
.
3. 'S ma the/id thu air sraid, a ghraidh, biodh gini 'nad phoc,
Is ol mo dheoch-slaint' gach ait an suidh thu m'an bho d,
An cridhe geal fialaidh, eutrom aighearach og,
'S gur milis leam fhe/in am beul o'n tigeadh an ceol, an ceol.
4. A bhuachaille bhain, ma's aill leat labhairt air thus,
'S ann leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu rium dlu h;
Is truagh mar a ta nach d'tha aidh mis' agus tu
Ann an eilean gun traigh, gun ramh, gun choite, gun stiuir, gun stiuir.
News
Sophia Thomalla beendet keine schlechten Dates
Vor 2 Tagen
Sophia Thomalla beendet keine schlechten Dates
David Bowie: Tony Visconti findet Album gruselig
Vor 19 Stunden
David Bowie: Tony Visconti findet Album gruselig

Album Heritage Songs (2007)

Capercaillie
 1. 1.
  Alasolair Mhic Cholla Ghasda - Alasolair, Son of Gallant Coll
 2. 2.
  An Ribhinn Donn
 3. 3.
  Fisherman's Dream
 4. 4.
  Urnaigh a Bhan - Thigreach
 5. 5.
  Ma Theid Mise Thuilleagh
 6. 6.
  Fosgail an Down - Nighean Bhvidh' Wadh Open the Door - Russet - Ahired Daughter
 7. 7.
  Both Sides the Tweed
 8. 8.
  Am Buacaille Ban
 9. 9.
  Oh Mo Dhuthaich - Oh My Country
 10. 10.
  Soraidh Bhuam Gu Barraidh
 11. 11.
  Puirt a Beul - Snug In a Blanket
 12. 12.
  Lain Ghlinn' Cuaich - John of Glen Cuaich
Capercaillie - Am Buchaille
Quelle: Youtube
0:00
0:00
Made with in Berlin
© 2000-2021 MusikGuru